การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดน่านได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2556 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรางแรงงานจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง มีนายกอบ เสือพยัคฆ์ ประกันสังคมจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ทั่วประเทศ