แนะนำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดน่าน

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

   1. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

 

   2. เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสาร เบื้องต้นแก่ประชาชน/ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่น ๆ เพื่อนำพาประชาชนหรือผู้รับบริการ  เข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

 

   3. เพื่อพัฒนารูปแบบ และคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีสัมฤทธิ์ผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

   4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 

 

การให้บริการ 3 รูปแบบ

 

  

 

1. ให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร

 

   * สอบถามตำแหน่งงานว่าง/หาคนงาน

   * การไปทำงานต่างประเทศ

   * แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

   * แนะแนวทางการประกอบอาชีพ

   * รับงานไปทำที่บ้าน

   * ให้การคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงาน หญิง – เด็ก

   * การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน

   * การคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม

   * มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง

   * กองทุนเงินทดแทน

   * กองทุนประกันสังคม

   * ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

   * ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

   * ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พรบ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   * สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

   * โครงการพิเศษฯ เช่น โครงการจ้างงานเร่ง  ด่วนฯ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ

   * บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง /สถานประกอบการ (สปส.๑-๐๑)

   * การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง/สถานประกอบการ (สปส.๖-๑๕)

   * บริการรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน    (สปส.๑-๐๓)

   * บริการรับแจ้งผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน (สปส.๑-๐๓/๑)

   * บริการรับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.๖-๐๙)

   * การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ผู้ประกันตน(สปส๖-๑๐)

   * การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.๙-๐๒)

   * การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม (สปส. ๒- ๐๑)

   * การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

   * การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับบริการงานประกันสังคมและบริการทางการแพทย์ 

 

 

2. ให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ

 

   * บริการรับเรื่องร้องเรียนการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

   * บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีคนหางานถูกหลอกลวง

   * บริการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

   * บริการรับคำร้องขอให้ตรวจแรงงาน ณ สถานประกอบกิจการ

   * บริการรับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก

   * บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

   * บริการรับแจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

   * บริการรับแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว)

   * บริการรับแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

   * บริการรับสมัครฝึกทักษะฝีมือ เตรียมเข้าทำงาน

   * บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน

   * บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

   * บริการรับเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

   * บริการรับเรื่องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

 

 

3. การให้บริการเบ็ดเสร็จ

 

   * บริการรับลงทะเบียนประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

   * บริการจัดหางานในประเทศ

      - บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง

      - บริการรับสมัครงาน

      - บริการให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน

   * ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

   * สาธิตหรือฝึกอาชีพระยะสั้น

   * แจ้งผลการติดตามและมอบสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

   * ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเบื้องต้นผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF เอกสารแนะนำ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน >>ได้ที่นี่<< 

Executive Summary Quarter 4-year labor situation in 2552.

Executive Summary.
General conditions.

Meeting Head of the Department of Labor official Nan Province.

On February 5, 2553 at 13:30 am Nan Province, office workers head to the Conference Department official force meeting Chief of the Department of Labor official province of Nan Nan Province No. 1 / 2553 at the conference office workers with Nan Province. Mr. Kasem culture Nan Province Deputy Governor as Chairman.

ภาพข่าว: 

Srh. Nan project "Treatment Unit suffering created Bmrugsuk smiles to people".

On February 17, 2553 Nan Province, office co-workers from the service program. "Treatment Unit suffering created Bmrugsuk people smile" with the agency under the Ministry of Labor. Out services at public school science quarter Gardens Rd Echiyongklag Mon Tue เปื the territory by Mr. Wir Sci วิวัฒน Investment provincial governor as president Nan. A service such as recruitment in the international information services workforce. Social authentication. Chargers's repair electrical appliances free.

ภาพข่าว: 

Nan Province Conference Board Help Victims of natural disasters.

Nan Province Conference Board Help Victims of natural disasters. Ministry of Labor Nan Province.No. 1 / 2553 on March 15, 2553.Labor office conference room at Nan Province.By Mr. Kasem culture Nan Province Deputy Governor as Chairman.

ภาพข่าว: 

Announced adjusted minimum wage of 2553.

Announced adjusted minimum wage of 2553.

 

 

Nan Province, office workers from providing labor at the Tambon Administration Organization, Sri landscape.

Office workers from the province to service workers at the Tambon Administration Organization, Sri landscape on March 24, 2553 at the Tambon Administration Organization, Sri landscape ท่าวังผา Mon Tue Nan.

ภาพข่าว: 

Labour Situation

Syndicate content